מכרז מספר 07/2022 תפקידים – לתפקיד מחלקת יחידת חינוך