מכרז פומבי מס' 24/2019 לאספקת שירותי תיקוף נתונים עבור משרד הבריאות