מכרז חיצוני/פנימי בודק/ת תכניות בינוי עיר לאגף ההנדסה