12/2022 לאספקת שירותי בריאות התלמיד עבור משרד הבריאות