אספקה ותחזוקה של גלאים נישאים לניטור חומרים מסוכנים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה