מתן שירותי ניהול, פיקוח ועבודות פיתוח, סיוע בשיווק ושירותי תכנון עבור הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב