מכרז פומבי מס' 20/2022 // אספקת שירותי ניהול התיירות במועצה המקומית מצפה רמון