מכרז להספקת כריכות קשיחות לתעודות, הדפסת תעודות ושילוח