מכרז פנימי וחיצוני מספר 18/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני