29.08.2021 הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז לצורך קבלת שירותי אחזקה למערכת נוכחות סינאל