מכרז פומבי מס' 6/2021 למתן שירותי ניהול כולל של מערך המיסוי והגביה