מכרז פומבי מס' 11/2022 – אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד ומכשירי כושר עבור מרכז קהילתי כלניות בבאר שבע – כולל הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות