מכרז לאספקת שירותי שמירה על חולים עבור המרכז הרפואי