קול קורא להצטרפות לרשימות מציעים בהתאם לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 (שנת 2021) ספק/ים זוכה/ים