מכרז לקבלת שירותי יועץ בטיחות לאירועים מבנים ומתקנים