מכרז פומבי 15-2022 למתן שירותי ליווי כלכלי בפריסה ארצית למשקי בית מבקשי הלוואות בקרן ההלוואות בהגנת מדינה