הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם במסגרת מכרז לבחירת מערכת מידע להנגשת נתוני עתק ממשלתיים למחקר ולפיתוח -(P.Q )