מכרז פומבי מספר 37/20 - לביצוע פיר מעלית ואספקה והתקנת מעלית בבית ספר רבין בשהם