מכרז פומבי 06/2020 - לפינוי ,אספקה ומילוי של פחם פעיל והחזרה לכשירות של מתקן טיוב באר 3 עבור תאגיד מי אונו בע"מ