מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, אחזקה ואינטגרציה של פתרונות סייבר ואבטחת מידע באתרי רשות שדות התעופה