מכירת זכויות הבעלות בגוש 6389 חלק מחלקות 112 ו-314