מכרז פומבי לתכנון תכנית מפורטת למתחם משולב ולמבני ציבור קיימים