21.12.2021 הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרזלחידוש רישוי ושירות עבור ציוד מחשוב מתוצרת צ'קפוינט