מכרז מסגרת פומבי מס' 56/19 לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפטיים למשתמשי מערכת ב