מכרז פומבי מס' 06/2021 – אספקה והתקנה של מערכת השקיה לכר הדשא – אצטדיון טוטו טרנר