עבודות להקמת שוחת ניתוב במסוף אשקלון- רציפות תפקודית