הודעה על כוונה להתקשר עם ספק שירותי ניטור לאיכות ולביטחון איכות המים