מכרז פומבי 8022- עבודות בינוי וחשמל בית צרפת, קרית אדמונד י' ספרא האוניברסיטה העברית בירושלים.