מכרז פומבי מספר 23/2021 למתן שירותי ייעוץ תחבורה עבור מטה ומחוזות מינהל התכנון