מכרז פומבי מס’ 09/2022 – הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סלילת כביש מערכת בתחום המועצה