מכרז פומבי מס’ 12/2022 – מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך