מכרז פומבי מס' 11/2022 להפעלת צהרונים במודיעין עילית