מכרז לקבלת שירותים לפינוי כלי אצירה כתומים בעירייה