מכרז לאספקה והתקנת מנוף סל הרמה מותקן על טרקטור 2021