07.10.2019 – הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז לקבלת שירותי אבטחת מידע וסייבר לשנים 2020 – 2022