מכרז פומבי מס' 12/22 לקבלת שירותי טיסות ריסוס, סיור ופיקוח ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית