1/2021 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ולמתן שירותים לטיפול בפסולת נייר