מכרז פומבי מספר 11/2021 להקמת מבנה מבואה למלר"ד ילדים במרכז הרפואי הלל יפה