מכרז פומבי מס' 4.22 לאספקת שירותי מידע גאוגרפי למשרד לביטחון הפנים