מכרז מס’ 40/2022 למתן טיפול אמבולטורי להתמכרות לזנות