מכרז פומבי 13/2022: הזמנה לקבלת הצעות למכירת משאית 3 N רכין מנוף קדמי