מכרז פומבי מספר 14/21 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט)