מכרז פומבי מס' 561/21 – אספקת דלקים ושמנים באמצעות חברות דלק או משווקי דלק עבור עיריית רמה"ש