מכרז פומבי מס' 31/21 - הפעלה וניהול מודל עיר נגישה