מכרז פומבי להפעלה והצבה של מכונות ממכר אוטומטיות לשתייה ולמזון