מכרז פומבי לקבלת שירותי תחזוקה ופיתוח של מערכת מעקב ובקרה אחר החלטות ממשלה במשרד רה"מ