מכרז פומבי מס' 08/2021 לבחירת יועץ משפטי חיצוני קבוע לחברה הכלכלית קריית שמונה