מכרז כח אדם פנימי מס’ 05/2021 – מרכז נושא ועדת החלטה