מכרז פומבי מס' 3/20 – לאספקת שירותי צילום סטילס ווידיאו עבור לשכת העיתונות הממשלתית