מכרז פומבי מס' 140/2021 לאספקת מודלים וציוד לחלק המעשי של הבחינה הממשלתית בטכנאות שיניים